Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Maybelline Broekhuijsen (The Touch) en muzikaal begeleider John Jacobs of een of meer andere muzikanten), hierna tezamen te noemen: Agua Azul.

Onderdeel Algemene Voorwaarden geldig voor optreden door Agua Azul.

Verplichtingen artiest

 1. De artiest verplicht zich tijdig voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn met al hetgeen voor het optreden noodzakelijk is.
 2. De artiest draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle voor het optreden noodzakelijke eigendommen zoals kostuums, instrumenten, rekwisieten etc. welke zich in goede staat bevinden en voldoen aan de wettelijke normen en veiligheidseisen.
 3. De artiest verplicht zich te houden aan alle voorschriften, instructies en aanwijzingen van de wederpartij, voor zover die geen afbreuk doen aan de artistieke prestaties en verbindt zich naar beste kunnen op te treden met in achtneming van de overheids- voorschriften.
 4. Indien de artiest door ziekte verhinderd is op de overeengekomen datum en tijd op te treden, is deze verplicht dit terstond schriftelijk mede te delen aan de belanghebbenden. Indien de artiest op weg naar de locatie moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid bestaat niet tijdig aanwezig te zijn , dient de artiest onverwijld contact op te nemen met de opdrachtgever. Mocht dit niet slagen, dan dient de artiest de locatie waar het optreden plaats vindt onmiddellijk te waarschuwen.
 5. Indien door verkeershinder, autopech, ongeval of slechte weersomstandigheden de artiest de locatie niet tijdig kan bereiken is er sprake van overmacht waarvoor de artiest niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Wel dient de artiest met een deugdelijk voertuig te reizen en overeenkomstig de verkeersregels.

Verplichtingen opdrachtgever

 1. De artiest heeft recht op tenminste twee consumpties per persoon per uur gedurende de tijd van het optreden, inclusief eventuele pauzes. In geval de artiest langer dan vier uren in de locatie aanwezig dient te zijn heeft deze recht op een eenvoudige maaltijd per persoon.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor een nette en afsluitbare kleedruimte, voorzien van verwarming, verlichting, spiegels, een stopcontact, een tafel en voldoende stoelen.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor een deugdelijk podium conform de in het contract vermelde afmetingen en de vereiste stroomvoorziening. Opdrachtgever gaat akkoord met plaatsing en bediening van geluidsmixers op- en vanaf een centraal punt in de locatie waar wordt opgetreden. Optredens in de openlucht dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd vierzijdig overdekt podium, zodanig dat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan kleding en apparatuur van de artiest.
 4. Desgewenst draagt de opdrachtgever zorg voor dranghekken op ruime afstand van het podium geplaatst om het publiek op afstand te houden. Indien lokale omstandigheden dit gewenst maken, draagt de opdrachtgever tevens zorg voor een professionele ordedienst met wie de artiest veilig de afstand tussen kleedruimte en podium kan afleggen en door wie het podium vrij gehouden wordt van publiek.
 5. Iedere schade aan of diefstal van apparatuur, kleding of andere eigendommen van de artiest , veroorzaakt door publiek, dient door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan video- en /of beeld-opnamen te maken of te (doen) vervaardigen van het optreden zonder  toestemming vooraf van de artiest of het management.
 7. De opdrachtgever is verplicht de artiesten onverwijld in kennis te stellen indien de artiest niet tijdig op de plaats van optreden aanwezig is of niet tijdig aanvangt of op enigerlei wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet. Gebrekkige nakoming die niet binnen 5 dagen na datum van het optreden schriftelijk aan Agua Azul is gemeld, doet iedere aanspraak op schadevergoeding vervallen

Annulering

 1. Bij annulering  van het optreden, anders dan door overmacht, is de opdrachtgever verplicht om een vergoeding aan artiestvooru.nl te betalen. Verplaatsing van een optreden naar een latere datum valt ook onder annuleren.
  Deze annulering is een redelijk percentage van de uitkoopsom, afhankelijk van het moment waarop de annulering plaats vindt:

  – Annulering meer dan 8 weken vóór het optreden: 40%
  – Annulering tussen 4 en 8 weken vóór het optreden: 50%
  – Annulering tussen 2 en 4 weken vóór het optreden: 60%
  – Annulering 2 weken of korter vóór het optreden: 80%

  Bij annulering heeft de artiest het recht om binnen een jaar na de oorspronkelijke optreeddatum een optreden te boeken voor 75 % van de normale uitkoopsom.
 2. Indien door het ontbreken van de vereiste overheidsvergunningen het optreden niet mag plaatsvinden, wordt dit niet als overmacht aangemerkt en is de opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd welke deze bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, zulks minus de eventuele bespaarde reiskosten.

 3. De artiest is gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande optreden, in geval deze op het tijdstip van optreden een televisieoptreden of opname heeft van de artistieke prestatie of een optreden in het buitenland. In dat geval zal de opdrachtgever geen schadevergoeding van Agua Azul kunnen vorderen. Door Agua Azul  zal alles in het werk gesteld worden een vervangend optreden te realiseren dan wel het optreden te verschuiven naar een latere datum. Een en ander na overleg met de opdrachtgever en zonder extra kosten voor Agua Azul.
 4. Annuleringen door de opdrachtgever, anders dan onder 13 en 14 vermeld en die niet tot vergoeding van schade aanleiding geven, dienen vooraf schriftelijk door Agua Azul  te zijn goedgekeurd.
 5. Annuleringen van een optreden door de opdrachtgever als gevolg van weersomstandigheden komt voor risico van de opdrachtgever, die verplicht blijft in zulks geval de overeengekomen gage minus de eventueel bespaarde reiskosten te voldoen. Overige bepalingen
 6. Tussentijdse premie- en belastingwijzigingen zullen evenredig worden doorberekend aan de opdrachtgever.
 7. Na acceptatie van de offerte kan een totaal van 10% van het geoffreerde bedrag excl. BTW in rekening worden gebracht.
 8. Tenzij anders vooraf overeengekomen, zal de gage onmiddellijk na het optreden tegen overlegging van een factuur aan de artiest of diens vertegenwoordiger worden uitbetaald.
 9. Indien de gage niet contant wordt voldaan, dient de opdrachtgever de op de overeenkomst aangegeven betalingstermijn na te leven. Bij niet tijdige betaling is door de opdrachtgever voor de eerste maand 2% rente verschuldigd en voor iedere volgende maand 1%, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend. Deze verschuldigde percentages gelden voor elke vorm van overeenkomst door de Agua Azul  gesloten met een opdrachtgever.
 10. Bij het niet nakomen van een overeenkomst met Agua Azul  door de opdrachtgever, is deze een boete verschuldigd aan Agua Azul  gelijk aan eenmaal de gage dan wel het overeengekomen bedrag, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 11. Alle kosten van de incasso alsmede eventuele gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 12. De opdrachtgever verklaart met ondertekening van de overeenkomst, bekend te zijn met de aard van prestaties van de artiest. Indien de overeengekomen entertainment uit meerdere personen bestaat en de samenstelling binnen deze groep wordt gewijzigd, is dit geen reden om tot annulering over te aan en blijft de overeenkomst bindend.
 13. Indien de overeenkomst niet binnen vijf werkdagen ondertekend is geretourneerd aan het aangegeven adres, is Agua Azul gerechtigd namens de meest belanghebbende partij de overeenkomst als vervallen te beschouwen, onverminderd het recht op schadevergoeding. De op offertes of overeenkomsten aangegeven uitkoopsom, is met inbegrip van sociale lasten en belastingen, exclusief de wettelijk verschuldigde BTW en eventuele muziekrechten. Wanneer van toepassing komen deze voor rekening van de opdrachtgever.
 14. Bij niet nakomen van het gestelde zoals vernoemd in de overeenkomst en de voor genoemde bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden, behoudt Agua Azul zich het recht voor het gehele overeengekomen totaalbedrag ineens op te eisen.
 15. Deze overeenkomst kan slechts aangegaan worden door een daartoe bevoegde meerderjarig persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 16. De opdrachtgever verklaart met het geven van de opdracht voor een optreden van Agua Azul, bekend te zijn met deze algemene voorwaarden van Agua Azul. Deze worden gepubliceerd op de website: www.agua-azul.nl . Deze voorwaarden maken deel uit van de opdracht en vormen daarmee een onverbrekelijk geheel. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.